THÔNG BÁO

Về việc hủy Thông báo số 119/TB-CĐKTKT

 (đấu thầu căn tin, bãi giữ xe tại khu giảng dạy  Trường KT-KT Bạc Liêu)

 

 
 

 

Ngày 30 tháng 09 năm 2020 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu có phát hành Thông báo số 119/TB-CĐKTKT về việc đấu thầu căn tin, bãi giữ xe tại khu giảng dạy, địa điểm số 22 đường Cách Mạng khóm 10, phường 01 thành phố Bạc Liêu.

Từ ngày phát hành thông báo đến nay đã quá thời hạn nhà trường không nhận được đơn dự thầu của các cá nhân, tổ chức có nhu cầu với các nội dung theo thông báo số Thông báo số 119/TB-CĐKTKT.

Nay Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu thông báo hủy thông báo đấu thầu số 119/TB-CĐKTKT đến các cá nhân, tổ chức trong và ngoài trường được biết./.

 

Nơi nhận:                                  

- Ban giám hiệu (báo cáo);

- Các đơn vị phòng, khoa, TTTNSX;

- 02 Đoàn thể;

- Các tổ công đoàn trực thuộc;

- Các tổ chức, cá nhân bên ngoài trường;

- Lưu: VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

PTP. TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

(đã ký)

Huỳnh Quốc Thắng