Ngày 24/05/2021 Trường Cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết nghị quyết số 04 - NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sau một buổi làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ trí tuệ của tập thể, Hội nghị đã thực hiện hoàn thành chương trình đã đề ra và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

1. Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết số 04 - NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Báo cáo cũng đã làm rõ quá trình tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện có nhận xét, đánh giá mặt mạnh, mặt hạn chế, nguyên nhân và kết quả.

2. Hội nghị đánh giá cao phần tham luận do Hội nghị đề ra với tinh thần phát huy dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm, của đại biểu đã chia sẽ qua 3 bài tham luận.

- Tham luận: Thực trạng, giải pháp đổi mới công tác chính trị tư tưởng, công tác giáo dục đạo đức cho cán bộ, Đảng viên và quần chúng trong toàn đơn vị.

- Tham luận: Nhiệm vụ, giải pháp nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, nhận thức chính trị trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên và quần chúng trong toàn đơn vị.

- Tham luận: Văn hóa và đạo đức của người Đảng viên trong công cuộc góp phần xây dựng  "Đảng là đạo đức là văn minh".

Hội nghị thể hiện quyết tâm, đề cao trách nhiệm, nâng cao ý thức, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường thực hiện nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Một số hình ảnh Hội nghị:

VVT