File đính kèm: 24-BAO CAO THUC HIEN NHIEM VU CHUYEN MON THANG 5 VA KE HOACH THANG 6-2021.doc