Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ trường đã làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo và điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngày càng được nâng cao. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên chặt chẽ. Trong  sinh hoạt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

Tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quan tâm chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện giờ làm việc, thực hiện nhiệm vụ được giao,…

Thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng nhất là thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và quyền hạn của đảng viên theo Điều lệ đảng. Nêu cao tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong ứng xử giao tiếp, trong đạo đức lối sống, trong phát ngôn.

Thực hiện nghiêm Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Các hoạt động của nhà trường không ngừng được củng cố về mọi mặt; nhất là hoạt động đổi mới nội dung, chương trình đào tạo và phương pháp dạy học theo năng lực thực hiện. Lãnh đạo chính quyền thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025), năm học 2020 - 2021, Đảng bộ nhà trường xác định phương hướng, nhiệm vụ và một số công tác trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020 là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong  nội bộ; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, nhà giáo giai đoạn 2015 - 2020 và 2020 - 2025 đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường. Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy, biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ cũng như của bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả…

Dịp này, Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ nhà trường. NGƯT – TS. Trần Công Chánh đã trao bằng khen của Đảng bộ nhà trường đến các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng trong nhà trường.

Một số hình ảnh: