Ngày 15/12/2021, NGƯT. TS Trần Công Chánh – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu triển khai đề án đổi mới căn bản toàn diện giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu giai đoạn 2021 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030

Nhằm tăng cường đổi mới công tác quản trị nhà trường, quản trị nhân sự theo phương thức quản trị doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ sở GDNN. NGƯT. TS Trần Công Chánh – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu triển khai các chương trình mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục nghề nghiệp theo định hướng chiến lược phát triển nhà trường và phân công các thành viên trong Ban điều hành phụ trách các chương trình, cụ thể:

NGƯT. TS Trần Công Chánh – Hiệu trưởng Nhà trường

1). NGƯT.TS Trần Công Chánh – Trưởng ban chỉ đạo điều hành chung, trực tiếp điều hành Chương trình 1:

Đổi mới quản lý tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh, hoạt động đào tạo, tăng cường kỷ cương nền nếp sinh hoạt chuyên môn, chế độ làm việc và hoạt động giảng dạy của cán bộ quản lý, nhà giáo.

2). ThS. Phạm Mạnh Cường – Phó Trưởng ban thường trực, trực tiếp chỉ đạo, điều hành Chương trình 2:

Tiếp tục đầu tư xây dựng, hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản quản lý hoạt động GDNN của nhà trường đảm bảo tuân thủ pháp chế GDNN theo định hướng thực hiện cơ chế tự chủ, trách nhiệm đối với cơ sở GDNN trong bối cảnh hiện nay.

3). ThS. Nguyễn Thị Kim Thi – Phó Trưởng ban hậu cần trực tiếp chỉ đạo, điều hành Chương trình 3:

Đổi mới quản lý hoạt động chuyên môn học thuật, tự học, tự đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tay nghề, thực tiễn nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và học sinh, sinh viên.

4). ThS. Trần Văn Út Chính – Thành viên – Thư ký Ban điều hành trực tiếp chỉ đạo, điều hành Chương trình 4:

Tăng cường đầu tư đổi mới hoạt động Dạy - Học và quản lý hoạt động Dạy - Học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện gắn với hành nghề khởi nghiệp, liên kết doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới GDNN trong bối cảnh mới.

5). ThS. Châu Minh Hiền – Thành viên Ban điều hành trực tiếp chỉ đạo, điều hành Chương trình 5:

Tăng cường đổi mới công tác quản trị nhà trường, quản trị nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất theo phương thức quản trị doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ sở GDNN đáp ứng yêu cầu đối mới phương thức hội nhập phát triển.

6). ThS. Võ Chí Quốc – Thành viên Ban điều hành trực tiếp chỉ đạo, điều hành Chương trình 6:

Tăng cường pháp chế GDNN, quản lý nâng cao chất lượng công tác tự đánh giá bảo đảm chất lượng GDNN, chủ động phối hợp thực hiện đánh giá ngoài, công nhận cơ sở GDNN đạt chuẩn chất lượng, kết hợp thường xuyên đánh giá chương trình đào tạo ngành, nghề trọng điểm quốc gia gắn với phát triển chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội.

7). ThS. Trương Đình Khoa – Thành viên Ban điều hành, trực tiếp làm thư ký điều hành các Chương trình thực hiện công tác chuyên môn nghề nghiệp, đổi mới công tác HSSV và phát triển văn hóa học đường.

8). Ông Huỳnh Quốc Thắng – Thành viên Ban điều hành trực tiếp chỉ đạo, điều hành Chương trình thực hiện công tác hành chính, công vụ.

Các nội dung trong Đề án đổi mới căn bản toàn diện GDNN nhà trường.

Theo đó, Đề án được quản lý điều hành (tổ chức triển khai thực hiện) theo chế độ làm việc, hình thức quản lý điều hành một dự án, đề xuất nhiệm vụ giải pháp, đổi mới sáng kiến khoa học cấp cơ sở. Với chế độ, trách nhiệm của Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên như sau:

i) Trưởng ban quản lý, điều hành Đề án làm việc theo chế độ trách nhiệm của người chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học, chủ trì chương trình, dự án cấp cơ sở hoặc tương đương.

ii) Các Phó Trưởng ban và các thành viên làm việc theo chế độ, trách nhiệm của người công tác viên tham gia đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án cấp cơ sở hoặc tương đương.

iii). Các thành viên của Ban là chủ nhiệm quản lý điều hành từng chương trình mục tiêu trong Đề án làm việc theo chế độ trách nhiệm của người chủ nhiệm đề tài, nghiên cứu khoa học, chủ trì chương trình, dự án cấp trưởng hoặc tương đương.

iv). Các thư ký làm việc theo chế độ trách nhiệm là thư ký đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án cấp cơ sở hoặc tương đương.

   NGƯT.TS Trần Công Chánh - HT hướng dẫn đề cương xây dựng các chương trình mục tiêu